Metadata and Analytics

Åtgärder
Läser in...
Idrottsförsäkring SportGuard
 • Idrott
 • uid=prodWPadmin,cn=admins,o=euroaccident.com
 • WP Administrator
SportGuard Idrottsförsäkring

Friska Företaget

Privat
Företag

Allt fler företag inser värdet av att investera i medarbetarnas hälsa men saknar effektiva verktyg och kunskaper om var pengarna ger mest nytta. Med hälsoförsäkringen Friska Företaget får företaget alla nödvändiga delar för ett framgångsrikt hälso- och arbetsmiljöarbete samlat på ett ställe.

  Hälso- och Arbetsmiljöscreening

Hälso- och Arbetsmiljöscreening kartlägger medarbetarnas hälsa, livsstil, motivation och arbetssituation. Screeningresultatet blir ett underlag för företaget när det gäller vilka investeringar som ska prioriteras. Det ger bra förutsättningar för att bedriva ett långsiktigt och systematiskt hälso- och arbetsmiljöarbete.
Läs mer>>

 

  Sjuk- och friskanmälan

Sjuk- och Friskanmälan hjälper företaget att hantera medarbetarnas anmälan om sjukfrånvaro och VAB. En legitimerad sjuksköterska på Euro Accidents Medicinska Kundcenter tar emot anmälan och ger professionell sjukvårdsrådgivning. Tjänsten ger företaget insikter om frånvaroorsaker och fungerar som ett beslutsstöd för att effektivt sänka kostnaden för korttidssjukfrånvaro.
Läs mer >>

 

  Samtalsstöd

Obalans i livet behöver inte vara arbetsrelaterad. Det kan vara andra saker i livspusslet som påverkar hälsan eller arbetsförmågan. Samtalsstödet erbjuder telefonrådgivning, och vid behov besök, om psykosociala, ekonomiska, juridiska eller livsstilsrelaterade frågor. Tjänsten innehåller också ett chefsstöd.
Läs mer >>

 

  Rehabiliteringsförsäkring

Tidiga arbetslivsinriktade insatser är avgörande för snabb återgång till arbete. När en medarbetare är eller riskerar att bli långtidssjukskriven får företaget och chefen professionell hjälp att driva och dokumentera rehabiliteringsprocessen för att snabbt hitta en hälsosam återgång till arbetsplatsen.
Läs mer >>

 

  Sjukvårdsförsäkring

Sjukvårdsförsäkringen förkortar sjukfrånvaron genom snabb och enkel tillgång till sjukvårdsrådgivning och specialistvård. Försäkringen innehåller en vårdgaranti som ger tillgång till privat specialistvård inom 7 arbetsdagar och operation inom 14 arbetsdagar.
Läs mer >>

 

  Rådgivning inom hälsa och arbetsmiljö

Tillgång till expertkompetens för en genomgång av hur företagets arbete med det strategiska, systematiska och operativa hälso- och arbetsmiljöarbetet ser ut i dag. Företaget får en genomgång av aktuellt försäkringsinnehav samt en behovsanalys. Råd- givningen syftar till att stödja företaget i hur försäkringar och hälsotjänster skapar en helhetslösning samt vilka investeringar i hälsa och arbetsmiljö som ger störst effekt.
Läs mer >>

Folder 2016

Produktblad 2016

Förköpsinformation 2016

 

Fler dokument finns under fliken "Till Produkten"

Rehabiliteringsförsäkring ComeBack

Tidiga arbetslivsinriktade insatser är avgörande för snabb återgång till arbete. När en medarbetare riskerar att bli långtidssjukskriven får arbetsgivare och chefer professionell hjälp av rehabiliteringsförsäkringen ComeBack med att driva rehabiliteringsprocessen för att snabbt hitta en hälsosam återgång till arbetsplatsen.

Rätt insatser i rätt tid
Rehabiliteringsförsäkringen ComeBack är anpassad till försäkringskassans rehabiliteringskedja och ser till att arbetsgivaren får hjälp med att fullgöra sitt ansvar. Försäkringen går in redan vid risk för långtidssjukskrivning, vid upprepad korttidsfrånvaro eller vid beräknad sjukskrivning under längre tid.

Genom att tidigt reagera och sätta in rätt arbetslivsinriktade och aktiva åtgärder, oavsett orsak, växer inte små problem till stora som kan bli kostsamma och svåra att komma till rätta med ju längre tiden går.

Rehabledare samordnar
Efter anmälan till Euro Accident, senast dag 20 eller då det finns risk för långtidssjukskrivning, håller en rehabledare aktivt i hela processen. Arbetsgivare och medarbetare får hjälp med utredning, planering, samordning, rådgivning, mål och uppföljning, åtgärder och kontakter och all dokumentation. Rehabledarens fokus är framåtriktat och att ta tillvara medarbetarens förmågor i nära samspel med arbetsgivaren.

Euro Accident samarbetar med expertis som kan arbetsmarknaden, har över 25 års samlad erfarenhet från arbetslivsinriktad rehabilitering och har ett väl utvecklat samarbete med Försäkringskassan. En neutral part upplevs också som lättare att prata med för alla parter.

Minska risken för frånvaro
För företag med minst 20 anställda ingår en Hälso- och Arbetsmiljöscreening som kartlägger medarbetarnas hälsa, livsstil, motivation och arbetsmiljö via en webbenkät. Resultatet ger arbetsgivaren ett nuläge för att kunna arbeta strategiskt med hälso- och arbetsmiljöarbetet och på det viset uppnå positiva resultat.

Produktblad 2016

Förköpsinfo 2016

 

Fler dokument finns under fliken "Till Produkten"

Sjukförsäkring PlanSjuk

Privat
Företag
PlanSjuk

PlanSjuk är en företagsbetald sjukförsäkring, utan undantag för utbrändhet, som ger dina medarbetare ekonomisk trygghet vid längre sjukfrånvaro. Samtalsstöd ingår, vilket gör att de förutom ersättning även kan få hjälp med exempelvis konflikter på arbetsplatsen, privatekonomiska eller juridiska frågor. Rehabiliteringsförsäkring ingår i PlanSjuk.

Ökad trygghet när det som bäst behövs

PlanSjuk är Euro Accidents sjukförsäkring inom tjänstepensionsområdet. PlanSjuk är till för att stärka medarbetarens ekonomiska trygghet vid långtidssjukskrivning. Sjukförsäkringen är företagsbetald och det finns möjlighet att teckna olika ersättningsnivåer anpassade till företagets och medarbetarnas behov.

Produktblad 2016

Förköpsinfo 2016

 

Fler dokument finns under fliken "Till Produkten"

SportGuard

SportGuard är en försäkring för aktiva idrottare, oavsett ålder och nivå. Kombinationen av en privat sjukvårdsförsäkring och en olycksfallsförsäkring ger den trygghet man behöver för att våga satsa på sin idrott fullt ut. Denna produkt är ej tillgänglig för nyteckning från och med den 1 juni 2014.

SportGuard finns i flera utformningar; Brons, Sil­ver och Guld för enskilda individer eller Brons lag, en lagförsäk­ring som tecknas via klubben där minst 10 spelare försäkras i samma grupp.

Unik vårdgaranti
Oavsett vilken SportGuard-försäkring du köper så gäller vår unika vårdgaranti som innebär att du får tid bokad med specialist inom 7 dagar och operation inom 14 dagar (förutsatt att det är medicinskt möjligt).

Hjärtscreening
Försäkrade som är yngre än 21 år erbjuds möjlighet till hjärtscreening. Hjärtscreeningen består av ett EKG som kompletteras med ett frågeformulär. Resultatet sammanställs i en kortfattad rapport av en hjärtläkare.

Generöst Olycksfallsbegrepp
I SportGuard Guld och Silver ingår en olycksfallsförsäkring med extra generöst olycksfallsbegrepp som innebär att man kan ha rätt till ersättning för bestående besvär som uppkommit även genom inre skada, till exempel blödning eller bristning utan yttre påverkan.

I SportGuard Brons ingår en traditionell olycksfallsförsäkring vilket betyder att rätten till ersättning för bestående besvär ska uppkommit genom yttre skada, till exempel ett slag eller fall, samt vridvåld mot knän och hälsenor.

 

SportGuard

 

Sjukavbrottsförsäkring

Privat
Företag
Avbrottsförsäkring

Som företagsledare eller ägare har du inte bara ansvar för dig själv och din egen hälsa. Skulle du drabbas av sjukdom eller olycksfall är det stor risk att detta inte bara påverkar dig och din privata ekonomi. Har du riktig otur och blir sjuk under en längre tid kan det i värsta fall påverka hela företagets fortlevnad.

Om du blir sjuk
En sjukavbrottsförsäkring säkerställer att du kan fortsätta betala dina löpande och återkommande kostnader, även under din frånvaro. Medarbetarnas löner, lokalhyra, fasta el- och telekostnader samt fasta ränte- och leasingkostnader är exempel på kostnader som en sjukavbrottsförsäkring täcker.
 

Produktblad 2016

Förköpsinfo 2016

 

Fler dokument finns under fliken "Till Produkten"

Avbrottsförsäkring

Som företagsledare eller ägare har du inte bara ansvar för dig själv och din egen hälsa. Skulle du drabbas av sjukdom eller olycksfall är det stor risk att detta inte bara påverkar dig och din privata ekonomi. Har du riktig otur och blir sjuk under en längre tid kan det i värsta fall påverka hela företagets fortlevnad. Sjukavbrottsförsäkring Bas är en enkel basförsäkring som kan betala ut upp till fyra prisbasbelopp vid sjukavbrott under en ersättningsperiod om maximalt 12 månader.

Om du blir sjuk
En sjukavbrottsförsäkring säkerställer att du kan fortsätta betala dina löpande och återkommande kostnader, även under din frånvaro. Medarbetarnas löner, lokalhyra, fasta el- och telekostnader samt fasta ränte- och leasingkostnader är exempel på kostnader som en sjukavbrottsförsäkring täcker.

Produktblad 2016

Förköpsinfo 2016

 

Fler dokument finns under fliken "Till Produkten"

 

Barn- och ungdomsförsäkring

En barn- och ungdomsförsäkring är en helförsäkring för barn och ungdomar, som ger ekonomisk ersättning för uppkomna skador, och kringkostnader orsakade av olycksfall eller sjukdom. Försäkringen tecknas utan hälsodeklaration och har ingen självrisk.

Trygg tillvaro både för föräldrar och barn
Många lever i tron att barn är försäkrade via förskolan och skolan. Vanligen gäller inte dessa försäkringar om något händer på fritiden. Därför är det bra att teckna en barn- och ungdomsförsäkring som kan ge ekonomisk ersättning om något oförutsett inträffar.

Ett ärr från ett skrubbsår kan de flesta leva med, men en skada som uppkommer till följd av olycksfall eller sjukdom kan få stora konsekvenser och förändra vardagen för hela familjen. En barn- och ungdomsförsäkring ger ett bra skydd och ett ekonomiskt tillskott som kan göra skillnad om oturen skulle vara framme.

Euro Accidents barn- och ungdomsförsäkring gäller dygnet runt. Med vår omtänksamma tolkning av olycksfallsbegreppet får man dessutom ett extra bra skydd.

Vårt omtänksamma olycksfallsbegrepp
En olycka kan komma från flera håll. Den kan komma utifrån eller inifrån. Vi gör ingen skillnad på detta. Vi försäkrar mot skada som orsakats av plötslig, ofrivillig och oförutsedd händelse på en bestämd plats och tidpunkt.

Förköpsinfo 2016

Produktblad 2016

 

Fler dokument finns under fliken "Till Produkten"

Fortsättningsförsäkring

Privat
Företag

Fortsättningsförsäkring kan tecknas av dig som tidigare har haft gruppförsäkring under minst sex månader och när du av någon anledning lämnar den försäkringsberättigade gruppen, till exempel om du lämnar din anställning på företaget som har tecknat gruppförsäkringsavtalet.

Om du har make/maka, registrerad partner, sambo som varit medförsäkrad kan även de teckna försäkringen om du avlider eller om äktenskap, registrerat partnerskap eller samboförhållande med dig upphör. Man kan inte teckna större omfattning och fler förmåner än den/de som gällde i tidigare gruppavtal. Försäkringsbeloppet får inte heller överstiga det belopp som gällde senast.

Ansökan måste göras inom tre månader från den dag du lämnade den försäkringsberättigade gruppen. Anslutning till fortsättningsförsäkring sker utan att du behöver besvara en ny hälsodeklaration.

Försäkringen kan ha andra premier och villkor än motsvarande produkter i tidigare gruppförsäkringsavtal.

Livförsäkring med barnskydd

En livförsäkring tecknar du inte för din egen skull. Den tecknar du för att ge dina nära ekonomisk trygghet när du avlider.

Ekonomiskt andrum
För den som har försörjningsansvar är det bra att känna till att det allmänna samhällsskyddet inte tar långsiktigt ansvar för de efterlevande när man dör.

En livförsäkring med barnskydd ger dina nära ett ekonomiskt andrum vid dödsfall.

Ett skattefritt engångsbelopp utbetalas till den som du valt som förmånstagare. Ett ekonomiskt tillskott som kanske betyder att dina nära inte behöver flytta eller ta stora beslut i en svår situation.

Produktblad 2016

Förköpsinfo 2016

 

Fler dokument finns under fliken "Till Produkten"

Livförsäkring med förtidskapital och barnskydd

En livförsäkring tecknar du inte för din egen skull. Den tecknar du för att ge dina nära ekonomisk trygghet när du avlider eller om du inte längre kan arbeta på grund av sjukdom.

Ekonomiskt andrum

För den som har försörjningsansvar är det bra att känna till att det allmänna samhällsskyddet inte tar långsiktigt ansvar för de efterlevande när man dör.

En livförsäkring med förtidskapital och barnskydd ger dina nära ett ekonomiskt andrum om en av familjens inkomster försvinner.

Ett skattefritt engångsbelopp utbetalas till valfri förmånstagare vid dödsfall och ett förtidskapital utfaller vid större nedsättning av arbetsförmågan under en längre tid. Ekonomiska tillskott som kanske betyder att du och dina nära inte behöver göra förhastade beslut i svåra situationer.

Produktblad 2016

Förköpsinfo 2016

 

Fler dokument finns under fliken "Till Produkten"

 

Olycksfallsförsäkring

Privat
Företag
Olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring tecknar du för att försäkra dig om att få ekonomisk kompensation ifall att du drabbas av en skada till följd av en olycka. Många är olycksfallsförsäkrade genom arbetet, men den försäkringen gäller inte om något händer på fritiden. Försäkringen omfattar kroppsskada som drabbar dig ofrivilligt genom plötslig och oförutsedd händelse.

Kan hända alla
En olycka kan drabba vem som helst. Ett ärr från ett skrubbsår kan de flesta leva med, men en skada som uppkommer till följd av olycksfall kan i värsta fall förändra vardagen.

En olycksfallsförsäkring är bra att ha om du råkar ut för en skada som leder till bestående men. Försäkringen ger ett ekonomiskt tillskott när det verkligen behövs.

Euro Accidents olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt. Med vår omtänksamma tolkning av olycksfallsbegreppet får man dessutom ett extra bra skydd.

Vårt omtänksamma olycksfallsbegrepp
En olycka kan komma från flera håll. Den kan komma utifrån eller inifrån. Vi gör ingen skillnad på detta. Vi försäkrar mot skada som orsakats av plötslig, ofrivillig och oförutsedd händelse på en bestämd plats och tidpunkt.

Produktblad 2016

Förköpsinfo 2016

 

Fler dokument finns under fliken "Till Produkten"

Olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring tecknar du för att försäkra dig om att få ekonomisk kompensation ifall att du drabbas av en skada till följd av en olycka. Många är olycksfallsförsäkrade genom arbetet, men den försäkringen gäller inte om något händer på fritiden. Försäkringen omfattar kroppsskada som drabbar dig ofrivilligt genom plötslig yttre händelse och invaliditetsersättningen trappas inte av med stigande ålder.

Kan hända alla
En olycka kan drabba vem som helst. Ett ärr från ett skrubbsår kan de flesta leva med, men en skada som uppkommer till följd av olycksfall kan i värsta fall förändra vardagen.

En olycksfallsförsäkring är bra att ha om du råkar ut för en skada som leder till bestående men. Försäkringen ger ett ekonomiskt tillskott när det verkligen behövs.

Euro Accidents olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt.

 

Produktblad 2016

Förköpsinfo 2016

 

Fler dokument finns under fliken "Till Produkten"

 

Seniorförsäkring

Privat
Företag

Seniorförsäkringen erbjuds till dig som tidigare har haft liv-, och/eller olycksfallsförsäkring och/eller PrivatAccess i gruppolycksfallsförsäkring under minst sex månader, men har uppnått slutålder för gruppavtalet eller avtals-/ålderspensionerats.

Seniorförsäkringen omfattar följande tre försäkringsprodukter:

Livförsäkringen, som ersätter ett halvt, alternativt ett helt, prisbasbelopp vid dödsfall. Beloppet utbetalas till dödsboet.

Olycksfallsförsäkringen, som gäller dygnet runt vid olycksfallsskada och ersätter följande (dock högst fem prisbasbelopp):

 • läkekostnader
 • tandskadekostnader
 • resekostnader
 • merkostnader
 • medicinsk invaliditet

 

PrivatAccess, som omfattar:

 • sjukvårdsrådgivning samt vaccinationsråd
 • vårdplanering
 • pre- och postoperativ kontakt
 • utökad sjukvårdstjänst
 • specialistläkarvård
 • second opinion
 • sjukhusvård och operation
 • eftervård – rehabilitering efter operation
 • resor och logi
 • hjälpmedel, patientavgifter
 • dietist
 • psykolog eller psykoterapeut
 • självriskeliminering vid akut skada utomlands.
   

Nedanstående omfattas av PrivatAccess Silver men inte av PrivatAccess Brons:

 • läkemedel, fysioterapeut, naprapat eller kiropraktor
 • ögoninfektioner, luftvägsinfektioner
 • öron- näs- och halsinfektioner.

 

Ansökan måste göras inom tre månader från utträdet ur gruppavtalet eller inom tre månader från den dag då eventuell fortsättningsförsäkring har upphört att gälla.

Anslutning till Seniorförsäkring sker utan ny hälsodeklaration.

Försäkringen kan ha andra premier och villkor än motsvarande produkter i gruppförsäkringen.
 

Sjukförsäkring

Privat
Företag
Sjukförsäkring

En sjukförsäkring tecknar du för att vara säker på att du klarar dig ekonomiskt även om du blir sjuk en längre tid. En sjukförsäkring minskar inkomstbortfallet och säkerställer att du får ett ekonomiskt tillskott under tiden du är sjuk.

Minska ditt inkomstbortfall
Om du blir långvarigt sjuk och inte kan arbeta kommer din inkomst att påverkas. Din arbetsgivare ersätter dig med sjuklön i 14 dagar. Från och med dag 15 kan du få ersättning från Försäkringskassan. Denna ersättning beräknas utifrån din sjukpenninggrundande inkomst. Den sjukpenninggrundande inkomsten har ett tak. Den kan inte bli högre än 7,5 prisbasbelopp. Det betyder att du inte får ersättning för det du tjänar utöver det beloppet.

Med en sjukförsäkring kan du minska ditt inkomstbortfall och säkerställa att du får upp till 90 procent av din lön. Försäkringen ersätter inkomstbortfall om du som försäkrad får din arbetsförmåga nedsatt med 25 procent eller mer på grund av sjukdom. Premien är inte avdragsgill. Ersättningen är skattefri.

Produktblad 2016

Förköpsinfo 2016

 

Fler dokument finns under fliken "Till Produkten"

Sjuk- & olycksfallsförsäkring

En sjuk- och olycksfallsförsäkring är som en helförsäkring för vuxna. En kombination av en olycksfallsförsäkring, som ger ekonomisk ersättning om du råkar ut för en skada, och en sjukförsäkring, som ger ekonomisk kompensation om du får bestående men, orsakat av en sjukdom som påverkar din arbetsförmåga.

Trygg dygnet runt
Ett ärr från ett skrubbsår kan de flesta leva med, men en skada som uppkommer till följd av olycksfall eller sjukdom kan få stora konsekvenser och förändra vardagen.

Euro Accidents sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt. Försäkringen ger ekonomisk ersättning för kostnader som uppkommer i samband med en olycksfallsskada och även ersättning för invaliditet orsakat av olycksfall eller sjukdom. Med vår omtänksamma tolkning av olycksfallsbegreppet får man dessutom ett extra bra skydd.

Vårt omtänksamma olycksfallsbegrepp
En olycka kan komma från flera håll. Den kan komma utifrån eller inifrån. Vi gör ingen skillnad på detta. Vi försäkrar mot skada som orsakats av plötslig, ofrivillig och oförutsedd händelse på en bestämd plats och tidpunkt.

Produktblad 2016

Förköpsinfo 2016

 

Fler dokument finns under fliken "Till Produkten"

Efterlevandepension

Privat
Företag
Efterlevandepension

Du som arbetsgivare kan inom ramen för tjänstepension som förmån till dina anställda teckna försäkring om efterlevandepension för att skapa ekonomisk trygghet för familjen om den försäkrade skulle avlida före 65 års ålder.

Ekonomisk trygghet vid dödsfall
Arbetsgivare ges möjlighet att som förmån till sina anställda teckna försäkring om efterlevandepension. Försäkringen innebär att det vid den försäkrades dödsfall utbetalas ett ersättningsbelopp månadsvis i minst fem år till angiven/angivna förmånstagare enligt förordnandet.

Syftet med Efterlevandepension är att skapa ekonomisk trygghet för familjen om den försäkrade skulle avlida före sin pensionsålder. Därför erbjuder vi samtliga anställda en option som innebär att man inom ett år från en familjehändelse - att man ingått äktenskap, partnerskap eller fått barn - får lägga till Efterlevandepension till sin tjänstepension. Euro Accidents enda krav är att den anställde är fullt arbetsför.

Lika för alla
På Euro Accident arbetar vi aktivt mot könsdifferentiering och det är därför en självklarhet för oss att vår Efterlevandepension har könsneutrala premier.

Försäkringen Efterlevandepension tecknas i kombination med Sjukförsäkringen PlanSjuk.
 

Förköpsinfo 2016

 

Fler dokument finns under fliken "Till Produkten"

Samtalsstöd

Privat
Företag
Supporttjänsten

Samtalsstöd finns när medarbetare har problem som kan påverka arbetsförmågan eller den allmänna hälsan – oavsett om problemen är privata eller arbetsrelaterade. För chefer finns även ett särskilt stöd i chefsrollen. Euro Accident är övertygade om att företag som i sitt strategiska hälso- och arbetsmiljöarbete använder tidiga insatser som Samtalsstöd, i kombination med andra hälsotjänster och hälsoförsäkringar, får friskare medarbetare.

För privata och arbetsrelaterade problem
Obalans i livet behöver inte vara arbetsrelaterad. Det kan vara andra saker som kan påverka den allmänna hälsan eller arbetsförmågan. Tjänsten Samtalsstöd omfattar rådgivning, chefsstöd, hälsocoaching och individuellt krisstöd.

Medarbetare och chefer får hjälp oavsett om det handlar om konflikter på jobbet, stresshantering, juridiska, ekonomiska eller livsstilsrelaterade frågor. Samtalen sker under full sekretess mot arbetsgivaren.

Kvadratisk Förtidskapitalsförsäkring

En förtidskapitalsförsäkring ger en ekonomisk trygghet om du drabbas av sjukdom som varar en längre tid och därmed inte kan arbeta i den omfattningen som du skulle om du var frisk.

Säkra din inkomst
Den som drabbas av en långvarig sjukdom kommer också att få ett märkbart inkomstbortfall. En del av inkomstbortfallet betalas via den allmänna sjukförsäkringen i form av sjukpenning från Försäkringskassan. En del arbetsgivare tillhandahåller en sjukförsäkring för medarbetarna inom ramen för en tjänstepensionslösning eller en avtalsförsäkring vilket kan bidra till att inkomstbortfallet blir begränsat.

Ibland räcker det inte med detta skydd och då är en förtidskapitalsförsäkring ett bra komplement. Förtidskapitalet betalas ut i form av ett engångsbelopp när den försäkrade haft en nedsättning med minst 50 procent av sin arbetsförmåga under en längre tid.

Förtidskapitalsförsäkringen gäller dygnet runt i hela världen och kan uppgraderas till en Livförsäkring med förtidskapital och barnskydd utan hälsoprövning.

Produktblad 2016

Förköpsinfo 2016

 

Fler dokument finns under fliken "Till Produkten"

 

Sjuk & Frisk

Privat
Företag

Sjuk & Frisk hjälper företag att få kontroll över sjukfrånvaro och hälsoläge. Tjänsten hanterar medarbetarnas anmälan om sjukfrånvaro och VAB. Medarbetarna får professionell sjukvårdsrådgivning via Euro Accidents Medicinska Kundcenter och företagets chefer får rapporter och statistik från chefsportalen som ingår i Sjuk & Frisk-tjänsten.

Sjuk & Frisk för kontroll över sjukfrånvaro och hälsoläge
Sjuk & Frisk är ett kostnadseffektivt verktyg för att sänka kostnader för korttidssjukfrånvaro i ett företag. Det ger samtidigt kontroll på både sjukfrånvaro och hälsoläge. Sjuk & Frisk ger både lönsamma företag och friska medarbetare.

Så fungerar Sjuk & Frisk
Medarbetaren anmäler sjukfrånvaro eller vård av barn (VAB) via telefon eller på webbplatsen Sjuk & Frisk. En sjuksköterska från Euro Accidents Medicinska Kundcenter ringer upp medarbetaren och ger professionell sjukvårdsrådgivning. Tillsammans med medarbetaren uppskattar sjuksköterskan också hur lång frånvaron beräknas bli.

Sjuk & Frisk sköter frånvaroanmälningar till chefen och uppföljningssamtal med medarbetaren. Medarbetarnas sjukfrånvarostatistik finns alltid tillgänglig via en webbaserad chefsportal.

Vi stödjer även företaget med påminnelser om till exempel krav på läkarintyg, och annat som lagen kräver, när det gäller medarbetare som befinner sig i Försäkringskassans rehabiliteringskedja.

Licensförsäkring

Privat
Företag
SportGuard

Vi erbjuder idrottsförbund att teckna kollektiva licensförsäkringar för sina medlemmar. Denna produkt är ej tillgänglig för nyteckning från och med den 1 juni 2014.

Licensförsäkringen består i grunden av en olycksfallsförsäkring som lämnar ersättning om idrottsutövaren får en medicinsk invaliditet till följd av sitt deltagande i försäkrad idrott.

Licensförsäkringen innehåller också vissa kostnadsersättningar såsom läke- och resekostnader, kostnader för rehabilitering och hjälpmedel samt behandlingskostnader för tandskador.

Premiebefrielseförsäkring

Privat
Företag
Premiebefrielseförsäkring

Det kan vara svårt att förutse saker som kommer att hända i framtiden. Euro Accident har gjort det lätt att skapa trygghet för företag och deras medarbetare och inte minst de som är ekonomiskt beroende av dem, om något oförutsett skulle inträffa. Att bli sjukskriven en längre tid påverkar inkomsten och även det belopp som avsätts till tjänstepensionsförsäkringen. Med en företagsbetald premiebefrielseförsäkring betalar Euro Accident premien för den som blir långvarigt sjuk.

Ingen kostnad för tjänstepension för långtidssjuka medarbetare
Premiebefrielseförsäkring tecknas av arbetsgivaren för att trygga medarbetarens pensionsavsättning vid långvarig sjukdom. Försäkringen är ett komplement till Euro Accidents sjukförsäkring, PlanSjuk. Om en medarbetare skulle bli långvarigt sjuk påverkar det företagets ekonomi. Du som arbetsgivare begränsar dina egna utgifter samtidigt som du tryggar medarbetarnas framtida pension.

Hälsoarbete är en lönsam investering
Företag kan skapa påvisbara ekonomiska resultat genom att arbeta strategiskt med hälsa och arbetsmiljö. Genom att kombinera hälsoförsäkringar och hälsotjänster kan företaget få friskare personal, lägre premier och ett bättre resultat. Premiebefrielseförsäkringen kan kombineras med flera andra produkter och tjänster som bidrar till en friskare personal och ett lönsammare företag.

Produktblad 2015

Förköpsinfo 2016

 

Fler dokument finns under fliken "Till Produkten"

Livförsäkring med barnskydd

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en livförsäkring som arbetsgivare tecknar för att ge de anställda och deras familjer en grundtrygghet. Vid dödsfall i förtid betalas ett skattefritt engångsbelopp på upp till 6 prisbasbelopp ut till valfri mottagare och upp till 2 prisbasbelopp till barn. Försäkringen kan tecknas tillsammans med annan tjänstepensionsriskförsäkring i Euro Accident.

Skattefritt engångsbelopp
Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en livförsäkring som arbetsgivare tecknar för sina anställda. Det skattefria engångsbeloppet, grundbeloppet, som betalas ut vid den anställdes dödsfall är maximalt 6 prisbasbelopp och trappas ner från och med 55 års ålder. För barn under 20 år finns ett barntillägg på upp till 2 prisbasbelopp. Premien är 45 kronor per månad och anställd.

Till insatt förmånstagare
Förmånstagare till grundbeloppet är i första hand make, maka, registrerad partner eller sambo, i andra hand arvsberättigade barn och i tredje hand föräldrar. Turordning och mottagare av beloppet kan ändras när som helst genom att ett nytt förmånstagarförordnande upprättas och skickas in till Euro Accident.

Villkor 2016

Produktblad 2016

 

Fler dokument finns under fliken "Till Produkten"

Hälso- och Arbetsmiljöscreening har utvecklats för att kostnadseffektivt hjälpa arbetsgivare att kartlägga hälso- och arbetsmiljösituationen, identifiera risk- och friskgrupper samt prioritera investeringar som ger positiva resultat för kärnverksamheten.

Webbaserad enkät - för enkel hantering
Hälso- och Arbetsmiljöscreeningen består av en webbaserad enkät som ger ett översiktligt och lättanalyserat resultat. Arbetsgivare får därmed ett bra beslutsunderlag för att prioriterar rätt insatser och se till att de styrs till de grupper av medarbetare som är i störst behov.

Hälso- och Arbetsmiljöenkäten omfattar 41 frågor inom områdena:

 • Fysisk aktivitet
 • Kost
 • Tobak
 • Alkohol
 • Vikt
 • Upplevda symtom (ex trötthet, värk)
 • Upplevd stress
 • Upplevd hälsa
 • Motivation
 • Arbetssituation
 • Arbetsgrupp
 • Närmaste chef
 • Fysisk arbetsmiljö

Produktblad

 

Fler dokument finns under fliken "Till Produkten"

 

Hälsoundersökning

Privat
Företag
Hälsoundersökning

En hälsoundersökning ger individen möjlighet att upptäcka ohälsa i tid. Det möjliggör att rätt åtgärd kan sättas in och därigenom minska risken för framtida sjukdom. Att upptäcka ohälsa i tid sparar både tid, pengar och lidande.

Med hälsoundersökningar kan företaget utveckla medarbetarnas hälsa, kapacitet och produktivitet och förebygga allvarliga sjukdomar och frånvaro från arbetet.

Euro Accident erbjuder olika typer av hälsoundersökningar.

Om du är intresserad av att veta mer om hälsoundersökningar, kontakta någon av oss genom att e-posta till fornamn.efternamn@euroaccident.com

Marie Fristedt, Försäljningschef Hälsa
Fredrik Everhall, Försäljningschef Hälsa
Therese Leijonhufvud, Produktchef Hälsa & Sjukvård


 

Vidareförsäkring barn

Privat
Företag
Barn- och ungdomsförsäkring

Vidareförsäkring Barn kan tecknas i form av Vidareförsäkring Olycksfall och/eller Vidareförsäkring PrivatAccess Brons eller Silver, av försäkrad som tidigare omfattats av försäkring under minst sex månader.

Försäkringarna tecknas inom tre månader från utgången av den månad den försäkrade fyller 25 år, om ingen annan slutålder anges i gruppavtalet. Den som tecknar Vidareförsäkring Barn måste vara bosatt och folkbokförd i Norden.

Vidareförsäkring Olycksfall
Försäkringen tecknas utan hälsoprövning, med ett försäkringsbelopp på 20 eller 30 prisbasbelopp, av försäkrad som omfattats av Barn- och ungdomsförsäkring i Grupp- eller Fortsättningsförsäkring hos Euro Accident.

Vidareförsäkring PrivatAccess Brons eller Silver
Försäkringen tecknas mot intygande av full arbetsförhet av försäkrad som omfattats av PrivatAccess som medförsäkrat barn i Grupp-, Fortsättnings- eller Seniorförsäkring hos Euro Accident. Vidareförsäkring PrivatAccess kan ha högst samma omfattning och förmåner som senast gällde för den försäkrade i tidigare gruppavtal.

Vidareförsäkring Barn kan ha andra premier och villkor än motsvarande produkter i tidigare gruppförsäkringsavtal.

Förköpsinformation

 

Fler dokument finns under fliken "Till Produkten"

Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess

PrivatAccess riktar sig till företag som bryr sig och är måna om sina medarbetares hälsa. Försäkringen förkortar sjukfrånvaron genom snabb och enkel tillgång till sjukvårdsrådgivning och privat specialistvård med kort väntetid. Friska och nöjda medarbetare skapar lönsamma företag.

Euro Accidents Medicinska Kundcenter
Våra sjuksköterskor och vår psykolog ger professionell rådgivning och bokar vård vid behov. De finns även som stöd genom en eventuell vårdkedja.

Snabb tillgång till privat specialistvård
PrivatAccess vårdgaranti ger tillgång till privat specialistvård inom 7 arbetsdagar och operation inom 14 arbetsdagar. Tidsbokning görs via vårt Medicinska Kundcenter under dagtid.

Ett rikstäckande vårdgivarnätverk
Euro Accident har ett rikstäckande vårdgivarnätverk med auktoriserade samarbetspartners. Vårt Medicinska Kundcenter bokar tider utifrån varje individs behov. De vill alltid medarbetarens bästa.
 
Omtänksam och attraktiv arbetsgivare
Allt fler företagare ser kopplingen mellan friska medarbetare och företagets resultat. Att tillhandahålla professionell hälsovård, sjukvård och rehabilitering är idag en viktig konkurrensfaktor för dig som arbetsgivare när du vill attrahera nya medarbetare till företaget. Med PrivatAccess kan du erbjuda medarbetarna trygghet för både kropp och själ samtidigt som du blir en attraktiv arbetsgivare.

Smidigt och enkelt för medarbetaren
Euro Accident betalar alla kostnader för planerad vård bokad via det Medicinska Kundcentret. Egna utlägg, som försäkringen täcker, ersätts i efterhand via vår telefonskadereglering.

Kontakta oss
Boka vård 0771-10 50 10
Skadereglering 0771-10 50 14
E-vårdstjänst - Läs mer här >>

Till E-vårdstjänsten


 

 

Produktblad 2016

Förköpsinfo 2016


Fler dokument finns under fliken "Till Produkten"

Idrottsförsäkring Elit

Privat
Företag
TTD Temporär Avbrottsförsäkring

Idrottsförsäkring för elitidrottare kan jämföras med en inkomstförsäkring för de som är i yrkeslivet. Om man som idrottare råkar ut för skada, permanent eller tillfälligt, kan man genom en idrottsförsäkring se till att det inte påverkar ekonomin alltför mycket. Denna produkt är ej tillgänglig för nyteckning från och med den 1 juni 2014.

Att råka ut för en skada som påverkar idrottskarriären, permanent eller tillfälligt, kan bli kostsamt för idrottsutövaren. Att se över sitt försäkringsskydd bör man göra redan när man bestämmer sig för att börja satsa för att nå toppen. Genom sitt förbund har man licensförsäkring som är en olycksfallsförsäkring. Denna kan man komplettera med en privat idrottsförsäkring, till exempel SportGuard, som ger extra ersättningar vid olycksfall och även möjlighet till operation och rehabilitering för skadans läkning. Nästa steg är att säkerställa att man som idrottsutövare inte förlorar sin inkomst från idrotten om man blir skadad eller sjuk. Euro Accident tillhandahåller två idrottsförsäkringar för elitidrottare.

TTD (Temporary Total Disablement) ersätter inkomstförluster som en idrottsutövare kan drabbas av under en och samma säsong.

PTD (Permanent Total Disablement) ersätter framtida inkomstförluster utifall en idrottare drabbas så illa av en sjukdom eller ett olycksfall att personen helt tvingas upphöra med sin idrottskarriär.

Hälsoprofilbedömning

Privat
Företag
Hälsoprofilbedömning

Livsstilen är avgörande för människors hälsa och för att uppnå bättre hälsa behöver många förbättra sin livsstil. Hälsoprofilbedömning, HPB, är den ledande metoden för att motivera människor till en bättre livsstil. HPB genomförs i en positiv och hälsofrämjande anda i ett personligt möte mellan en välutbildad hälsoprofilbedömare och en deltagare.

Syftet är att bland annat skapa en insikt hos deltagaren om hur de egna hälsovanorna påverkar hälsa, välmående och mätvärden samt att hjälpa deltagaren att se sina möjligheter för att förbättra sina vanor. HPB får också deltagaren att inse att förutsättningarna för att lyckas med en bestående livsstilsförändring bygger på ett eget ansvar, ett eget val och ett eget beslut.

Frågor om deltagarens hälsovanor och hälsoupplevelser
Deltagaren besvarar ett frågeformulär i förväg om fritidsvanor, fysisk aktivitet, kost, tobak, alkohol, mediciner samt upplevelser av symptom, stress, ensamhet och hälsa. För att beräkna konditionsnivån får deltagaren genomföra ett submaximalt Konditionstest på cykel. Efteråt beräknas deltagarens maximala syreupptagning och testvärde.

Hälsoprofilbedömning för ett hälsostrategiskt arbete
Hälsoprofilbedömning på gruppnivå ger företag och organisationer underlag för ett strategiskt hälsoarbete. Med hjälp av en uppföljande Hälsoprofilbedömning kan man också utvärdera effekterna av hälsoarbetet.

Tydliga samband mellan åtgärdsgrupp och sjukfrånvaro
En studie på ett företag med drygt 300 tjänstemän visade att personerna i riskgruppen hade 10 dagar högre sjukfrånvaro än de som var i friskgruppen (15 dagar mot 5). Det finns stora företagsekonomiska vinster med att hjälpa en medarbetare från riskgrupp till friskgrupp.

Idrott

Idrottsförsäkring SportGuard

Åtgärder
Läser in...

Idrottsförsäkring SportGuard

By WP Administrator, last updated 28 jun 2011

SportGuard är en försäkring för aktiva idrottare, oavsett ålder och nivå. Kombinationen av en privat sjukvårdsförsäkring och en olycksfallsförsäkring ger den trygghet man behöver för att våga satsa på sin idrott fullt ut. Denna produkt är ej tillgänglig för nyteckning från och med den 1 juni 2014.

SportGuard finns i flera utformningar; Brons, Sil­ver och Guld för enskilda individer eller Brons lag, en lagförsäk­ring som tecknas via klubben där minst 10 spelare försäkras i samma grupp.

Unik vårdgaranti
Oavsett vilken SportGuard-försäkring du köper så gäller vår unika vårdgaranti som innebär att du får tid bokad med specialist inom 7 dagar och operation inom 14 dagar (förutsatt att det är medicinskt möjligt).

Hjärtscreening
Försäkrade som är yngre än 21 år erbjuds möjlighet till hjärtscreening. Hjärtscreeningen består av ett EKG som kompletteras med ett frågeformulär. Resultatet sammanställs i en kortfattad rapport av en hjärtläkare.

Generöst Olycksfallsbegrepp
I SportGuard Guld och Silver ingår en olycksfallsförsäkring med extra generöst olycksfallsbegrepp som innebär att man kan ha rätt till ersättning för bestående besvär som uppkommit även genom inre skada, till exempel blödning eller bristning utan yttre påverkan.

I SportGuard Brons ingår en traditionell olycksfallsförsäkring vilket betyder att rätten till ersättning för bestående besvär ska uppkommit genom yttre skada, till exempel ett slag eller fall, samt vridvåld mot knän och hälsenor.

 

SportGuard

 

Senast uppdaterad: 2014-05-30

EA Genvägar mini (not partners)

Åtgärder
Läser in...

Webbinnehållsvisning (JSR 286)

Åtgärder
Läser in...

EA Relaterade produkter

Åtgärder
Läser in...

Dela


Euro Accidents försäkringar får högsta betyg