Klagomål
  • uid=stageWPadmin,cn=admins,o=euroaccident.com
  • WP Administrator

Klagomål

By WP Administrator, last updated 5 aug. 2011

Missförstånd och andra oklarheter kan uppstå vid handläggningen av ett ärende. Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du begära att vi ska ompröva det.

Kontakta i första hand din handläggare om du inte är nöjd med vårt beslut. Du kan därefter be att få prata med handläggarens chef om ytterligare oklarheter skulle kvarstå.

Om du ändå inte är nöjd med vårt beslut har du möjlighet att ompröva ärendet i Euro Accidents interna omprövningsnämnd. Begäran om omprövning skickas till din handläggare som sedan vidarebefordrar ärendet till omprövningsnämnden. Det gäller dock inte begäran om omprövning av medicinska bedömningar och rätt till ersättning för ärr och kosmetisk defekt, som istället skickas direkt till Personförsäkringsnämnden (se nedan).

Du kan även vända dig till Euro Accidents klagomålsansvarige på telefon 077-440 00 10.

Övriga omprövningsinstanser

Allmänna reklamationsnämnden
Prövar tvister mellan privatpersoner och näringsidkare, men gör inga försäkringsmedicinska bedömningar.

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Telefon: 08-508 860 00
Hemsida: http://www.arn.se/

Personförsäkringsnämnden
Prövar medicinska bedömningar i försäkringsärenden. Du bör i samråd med din försäkringsförmedlare säkerställa att du har ett försäkringsskydd under omprövningstiden.

Personförsäkringsnämnden
Box 24067
104 50 Stockholm

Telefon: 08-522 787 20
Hemsida: https://www.forsakringsnamnder.se/PFN/

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Lämnar kostnadsfri rådgivning i försäkringsfrågor.

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm

Telefon:0200-22 58 00
Hemsida: https://www.konsumenternas.se/

Allmän domstol
Om du trots detta vill överklaga vårt beslut kan du vända dig till allmän domstol i Sverige för att få ditt ärende prövat.
Hemsida: http://www.domstol.se/

 

Senast uppdaterad: 2018-01-04